Des de la seva primera consulta legal fins a la defensa en procediment judicial, ADEAN resoldrà les seves inquietuds, assessorant de tots els seus drets i buscant la millor solució jurídica per als seus necessitats. El nostre equip d'advocats defensarà els seus interessos, en totes les branques del dret, oferint uns serveis integrals.

Dret civil

Contractes. Dret de Família. Herències i testaments. Planificació successòria. Donacions.

Dret Fiscal

Estratègies tributàries. lnspecciones. Reclamacions economicoadministratives i contenciós-administratives. Doble imposició internacional.

Dret procesal

Assessorament i defensa en procediments civils, penals, administratius i contenciós-administratius, fins i tot davant el Tribunal Suprem, Tribunal Constitucional i tribunals de la U.E.

Dret penal

Querelles. Defensa i assistència a judici. Menors.

Dret Administratiu

Recursos i Sancions. Urbanisme. Trànsit. Llicències d'activitat i d'obres. Estrangeria. Expropiacions.

Dret laboral

Acomiadaments. Negociació col•lectiva. Prevenció de riscos. Acomiadaments. Mobbing. Expedients de regulació d'ocupació. Pensions i Seguretat Social.

Dret mercantil

Constitució i liquidació de societats. Patents i marques. Propietat industrial i intel•lectual. Fusions i ampliacions de capital. Càrrecs societaris. Protecció de dades. Morositat.