Per tal de prevenir i / o solucionar els problemes que susciten les relacions entre empresa, treballador i Administració Pública, ADEAN compta amb un equip d'advocats laboralistes, graduats socials i tècnics laborals amb una reconeguda experiència.

Serveis que ofereix ADEAN a la seva empresa


 • Assessorament i realització dels contractes de treball.
 • Assistència davant la lnspecció de Treball i de la Seguretat Social.
 • Assessorament en matèria de prevenció de riscos laborals i coordinació amb el Servei de Prevenció. Negociació i pactes amb el Comitè d'Empresa.
 • Acomiadaments per causes objectives i acomiadaments disciplinaris: assessorament, estudi i preparació de la carta d'acomiadament, així com lliurament al treballador, si escau.
 • Assistència a judici en tot tipus de litigis: acomiadaments, modificació de condicions de treball, mobbing, successió d'empreses, etc ...
 • Accidents de treball: des de la coordinació del part d'accident fins a l'assessorament integral a la responsabilitat civil, penal i administrativa que es derivi i recàrrec de prestacions de seguretat social.
 • Assessorament en relacions laborals i gestió de personal: vacances, canvis de jornada, maternitat, sancions disciplinàries, dret sindical, etc ...
 • Reestructuracions i Expedients de Regulació d'Ocupació.
 • Confecció mensual de nòmines i pagues extres i assegurances socials (TC1 i TC2).
 • Confecció de les declaracions jurades de situació familiar a efectes de l'IRPF i cartes de pagament trimestral de retencions i resum anual. Models 111 i 190.
 • Conflictes col•lectius
 • Eleccions sindicals.
 • Arbitratges laborals.
 • Auditoria laboral.

Alguns dels serveis que li ofereix ADEAN a vostè com a treballador


 • Assessorament i defensa en judici en qualsevol confliicto laboral amb l'empresa: acomiadaments, sancions, reclamacions de quantitat, mobilitat geogràfica i modificació de les condicions de treball, assetjament moral-mobbing, classificació de categoria professional, reclamació d'hores extres i vacances, etc. ...
 • Accidents de treball: indemnització per danys i perjudicis, responsabilitat penal i recàrrec de prestacions.
 • Tramitació i judicis de prestacions de Seguretat Social: incapacitat permanent per al treball, jubilació parcial i ordinària, viduïtat, orfandat, altres prestacions no contributives, baixa mèdica incapacitat temporal, etc ...
 • Reclamació de cotitzacions per falta d'alta a l'empresa.
 • Tramitació de permís de treball a estrangers.
 • Assessorament tècnic de nòmines, plusos i condicions del conveni col•lectiu.
 • Negociació i conciliació amb l'empresa.
 • Assessorament a Comitès d'Empresa.