Per tal d'optimitzar recursos econòmics i minimitzar el seu cost tributari, ADEAN s'adapta als canvis constants que es produeixen en matèria tributària i de comptabilitat. Estem especialitzats en la fiscalitat de societats i de persones físiques.

Som experts en Planificació fiscal a nivell nacional i internacional. Intervenim en totes les fases dels procediments tributaris de gestió, inspecció i recaptació tant en via administrativa com jurisdiccional. Proporcionem als clients un assessorament fiscal continuat.

El nostre equip està format per advocats, economistes i llicenciats en ADE especialitzats en assessoria fiscal, comptable i consultoria integral d'empreses.

Assessoria fiscal-comptable


 • Assessorament fiscal.
 • Anàlisi i optimització fiscal de les operacions econòmiques.
 • Planificació fiscal nacional i internacional.
 • Fiscalitat de patrimonis personals i familiars.
 • Fiscalitat immobiliària.
 • Liquidació d'impostos.
 • lnspecciones fiscals.
 • Recursos en via administrativa i contenciosa administrativa.
 • Prevenció i assessorament en Delicte fiscal.

Assessoria comptable


 • Assessorament comptable general.
 • Portar Comptabilitats.
 • Llibres oficials.
 • Anàlisi de costos.
 • Comptabilitat analítica.
 • Elaboració d'informes econòmic-financers.
 • Confecció i presentació d'impostos.
 • Campanya de la Renda.

Assessoria economicofinancera


 • Consultoria empresarial i redacció d'informes econòmic.
 • Anàlisi financera de projectes.
 • Valoració i taxació de negocis i actius empresarials.
 • Due Diligence Econòmic.
 • Suport a la Gestió.