Gestionem tots els aspectes de la seva oficina de farmàcia. Des dels problemes jurídics més rellevants fins a la burocràcia diària fiscal-comptable i laboral; així com la transmissió de l'Oficina de Farmàcia.

Prestació integral de serveis professionals de gestió a oficines de farmàcia


Els nostres serveis recullen tots els camps de:

 • Planificació documental i tributària. Estudi de la forma societària adequada a una pluralitat de farmacèutics titularitat (CB, SCP, Socs. Professionals, etc.). Prestació integral de serveis professionals de gestió laboral i comptable d'oficines de farmàcia. La prestació de serveis es desglossa segons el següent detall: ASSESSORAMENT-GESTIÓ LABORAL, ASSESSORAMENT FISCAL i ASSESSORAMENT ECONÒMIC-COMPTABLE.
+ INFO

Dret Farmacèutic


 • Actuacions judicials de qualsevol tipus derivades de l'assessorament a l'activitat farmacèutica ja la titularitat de les oficines de farmàcia.
 • Contractes de reserva, arres i adquisició preferent.
 • Contractes de garantia sobre titularitat d'oficines de farmàcia.
 • Estudi, redacció i preparació de contractes de compravenda.
 • Preparació de la futura successió. Contractes de donació i herència.
 • lnspección de Sanitat i autoritzacions administratives.
 • Trasllats d'Oficines de Farmàcies i canvis d'ubicació.
+ INFO

Procediments de regularització farmacèutica


 • Obertures i Adjudicació de farmàcies.
 • lmpugnación d'adjudicacions.
 • Llicències d'obertura i d'activitat.
 • Auditories de situació i adequació de la farmàcia
 • Procediments davant la lnspección dels Tributs.
 • Recursos i reclamacions davant els Tribunals Econòmic-Administratives.
 • Recursos i reclamacions davant la jurisdicció contenciosa -administrativa.

Transmisions i compravendes d'Oficines de Farmàcia


Amb més de 65 anys d'experiència a l'àrea farmacèutica, i amb més del 30 % de les farmàcies de Barcelona com a clients en l'actualitat, gaudim d'una dilatada experiència en la compravenda i transmissió d'oficines de farmàcia. ACTUEM EN TOTA CATALUNYA I EL TERRITORI NACIONAL.

Nombrosos traspassos ens avalen, sent el tracte amb el client, la personalització en el servei i la confidencialitat, les notes que ens diferencien.

Des de la transparència i amb total seguretat i qualitat jurídica, redactem tota la documentació necessària i els facilitem el finançament atenent a les seves possibilitats.

+ INFO